Polityka prywatności kamienicanadwarta.pl

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez stronę internetową kamienicanadwarta.pl (zwaną dalej: „Stroną Internetową”)

Definicje i skróty

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE; (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) ;

DANE OSOBOWE: to wszelkie dane, dzięki którym jesteśmy w stanie zidentyfikować osobę fizyczną. Osobą fizyczną możliwą do zidentyfikowania jest osoba, której tożsamość można określić w sposób bezpośredni lub pośredni;

PRZETWARZANIE DANYCH: to operacja lub zestaw operacji jakie wykonywane są na danych osobowych. Do przetwarzania danych zaliczamy: zbieranie, utrwalanie, przesyłanie, archiwizowanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, łączenie, itp.;

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH /ADO/: to osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który zarządza danymi osobowymi i ustala sposoby ich przetwarzania;

PODMIOT PRZETWARZAJĄCY: osoba fizyczna lub prawna, organ publiczny, jednostka lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

UŻYTKOWNIK: osoba korzystająca ze strony internetowej kamienicanadwarta.pl

Administrator danych

Administratorem danych osobowych przekazanych przez Użytkowników jest kamienicanadwarta.pl

Zasady ogólne

Korzystanie ze Strony Internetowej nie wymaga podania danych osobowych, chyba, że Użytkownik zamierza wysłać zapytanie. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest zawsze jego dobrowolną decyzją. Jednakże brak zgody na przetwarzanie danych osobowych może uniemożliwić świadczenie usług. Administrator danych zabezpiecza dane osobowe przed ich udostępnieniem osobom nieuprawnionym, utratą, zmianą, uszkodzeniem lub zniszczeniem, a także przetwarza powierzone mu dane w oparciu o przepisy prawa. Podczas korzystania ze Strony Internetowej mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do Państwa komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych na Stronie Internetowej.

Zasady przetwarzania danych osobowych

W przypadku Użytkownika strony internetowej przetwarzane będą poniższe dane:

 • imię i nazwisko
 • adres poczty elektronicznej (e-mail).

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się:

 • w celu przedstawienia zakresu naszych produktów i/bądź wstępnej koncepcji usług przed zawarciem umowy na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa art. 6 ust 1 lit. b RODO)
 • w celu zawarcia stosownej umowy kupna-sprzedaży lub świadczenia usług na podstawie zainteresowania naszą ofertą (podstawa art. 6 ust 1 lit. b RODO);
 • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • na podstawie wyrażonej zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych (podstawa art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

Informacje o odbiorcach danych osobowych

Dane osobowe mogą zostać ujawnione innym podmiotom w celu realizacji sprzedaży naszych produktów i usług, tj.naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi.

Do danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy, firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy oraz wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, wykonawcy usług agencyjnych.

Okresy przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe będą przechowywane przez okres wskazany w przepisach prawa, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych, do czasu wycofania tej zgody.

Podstawowe Prawa Użytkownika

Użytkownikowi przysługuje prawo:

 1. Żądania dostępu do danych osobowych – osoba, której dane dotyczą, jest uprawniona do uzyskania potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe jej dotyczące, a jeśli ma to miejsce, jest uprawniona do uzyskania dostępu do nich. Administrator dostarczy na żądanie użytkownika kopię danych osobowych użytkownika podlegających przetwarzaniu.
 2. Sprostowania danych osobowych – użytkownicy mają prawo do sprostowania danych osobowych, które ich dotyczą, a które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, mają prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym poprzez przedstawienie dodatkowego oświadczenia,
 3. Usunięcia danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”) – użytkownicy mają prawo żądania, o ile zachodzą okoliczności przewidziane prawem, niezwłocznego usunięcia dotyczących ich danych osobowych, a Administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć takie dane osobowe,
 4. Ograniczenia przetwarzania danych osobowych użytkowników – w takim przypadku, Administrator wskaże na żądanie użytkownika takie dane osobowe, a ich przetwarzanie może zostać ograniczone tylko i wyłącznie do określonych celów, przenoszenia danych osobowych; pod pewnymi warunkami użytkownicy mają prawo otrzymać w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe ich dotyczące, przetwarzane przez Administratora oraz mają prawo przesłać te dane osobowe innemu podmiotowi,
 5. Sprzeciwu – w pewnych okolicznościach użytkownicy mają prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw (z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją użytkowników) wobec przetwarzania dotyczących ich danych osobowych, na Administratora może ciążyć obowiązek zaprzestania przetwarzania takich danych osobowych.
 6. Wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie,
 7. Wszelkie prawa mogą być egzekwowane przez użytkowników za pomocą wiadomości wysłanej na adres Administratora danych osobowych.
 8. Ponadto, jeżeli użytkownik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, mam prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Wszelkie żądania czy też prośby wynikające z praw Użytkownika opisanych w powyżej należy kierować na adres email rodo@kamienicanadwarta.pl

Podstawowe obowiązki Administratora danych

Kamienicanadwarta.pl, dokłada szczególnej staranności w procesie przetwarzania danych, celem zapewnienia ochrony interesów Użytkowników i Klientów, aby dane były:

 • przetwarzane zgodnie z prawem,
 • zbierane jedynie dla oznaczonych celów,
 • zgodnych z prawem,
 • niepoddawane dalszemu przetwarzaniu, które byłoby niezgodne z prawem,adekwatne i wystarczające do celów przetwarzania,
 • przechowywane z zastosowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa,
 • przechowywane w postaci, która umożliwia identyfikację osób, których dotyczą.

Dane osobowe są przechowywane w zbiorze danych, który został zabezpieczony środkami technicznymi i organizacyjnymi, które zapewniają ochronę przetwarzania danych. Dostęp do zbioru danych osobowych mają jedynie osoby, posiadające upoważnienia nadane przez administratora danych osobowych.

Mechanizm cookies, adres IP oraz zewnętrzne skrypty

 1. Pliki „cookies” (ciasteczka) – to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer WWW i zapisywane po stronie użytkownika na jego twardym dysku. Domyślne parametry ciasteczek pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.
 2. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Strony Internetowej. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów.

W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Strony Internetowej będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

 1. Pliki cookie nie zawierają żadnych danych osobowych Użytkowników.

Postanowienia końcowe

 1. Pytania i zastrzeżenia dotyczące Polityki Prywatności mogą być kierowane przez Użytkowników na adres rodo@kamienicanadwarta.pl
 2. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Administrator poinformuje Użytkowników strony internetowej poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej kamienicanadwarta.pl